Hirashiba Park - Ume (Plum Blossom Festival)

Ang Ume Festival (plum blossom festival) ay nagaganap bawat taon sa pagitan ng kalagitnaan ng Pebrero ...